Information

Svenska Utsädesföretagens Förening, ek. för. (SVUF)

 SVUF är en branschorganisation för svenska utsädesföretag, som bildades 1997 när den europeiska växtförädlarrättslagen trädde i kraft.

FSS

SVUF samlar in licensavgifter för användning av egenproducerat utsäde (FSS) på uppdrag av medlemmarna. Läs mer under "Insamlingssystemet."

Branschfrågor

Internationellt
SVUF är medlem i EuroSeeds samt International Seed Federation (ISF). Genom möten och kongresser träffar SVUF ledamöter från andra europeiska utsädesföretag och organisationer och diskuterar utveckling och förbättringar för både svenskt och internationellt lantbruk.

 

Nationellt
SVUF arbetar för att driva medlemmarnas intressen i svensk jordbrukspolitik genom diskussioner med Jordbruksverket, LRF, SLU, Hushållningssällskapen med flera. SVUF arbetar också för en förbättrad konkurrenssituation för svenska lantbrukare genom att överföra insamlade medel till växtförädlingen via medlemsföretagen.

SVUF

ser sin verksamhet som en del av de ansträngningar som görs för att stärka den svenska växtförädlingen, vilket ökar konkurrenskraften hos den enskilde jordbrukaren och i svensk växtodling.

Medlemmarna

Medlemmarna består av växtförädlingsföretag, sortrepresentanter och utsädesföretag. SVUF har för närvarande 21 medlemsföretag.

Dokument