Föreningens två huvuduppgifter är att:

 • På uppdrag av medlemmarna, administrera insamlingen av licensavgifter för använt hemmaproducerat utsäde av sorter skyddade med svensk eller europeisk växtförädlarrätt, samt att tillhandahålla andra tjänster i anslutning till denna verksamhet
 • Bevaka medlemmarnas intressen i svenska och utländska branschfrågor inom utsädesområdet

Föreningen gör detta genom att:

 • Ansluta nya medlemmar till föreningen som är verksamma inom utsädesområde
 • Teckna avtal och samverka med LRF, Föreningen Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) och Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) 
 • Årligen förhandla med LRF, SpmO och SFO om avgifter för användning av hemmaproducerat utsäde av aktuella sorter och växtslag. Gällande sortlista med avgifter publiceras i svensk lantbrukspress
 • Föra register över jordbrukare som enligt lag är skyldiga att rapportera om de har använt hemmaproducerat utsäde eller ej
 • Föra register över företag som rensar utsäde åt andra (legorensare) och som enligt lag är skyldiga att rapportera denna rensning. Rapporten ska innehålla uppgift om; åt vem de har legorensat, rensad vara och dess kvantitet samt datum för bearbetning. Detta gäller för sorter skyddade med växtförädlarrätt. Blanketter för rapportering skickas ut till berörda legorensare inför vår- respektive höstrensning
 • Samla in licensavgifter från de jordbrukare som omfattas av systemet. Deklarationsblanketter för rapportering av använt hemmaproducerat ej certifierat utsäde av skyddade sorter skickas ut till alla deklarationsskyldiga jordbruksföretag varje vår. Returnerade deklarationer används som underlag för fakturering
 • Arbeta för en förbättrad jordbrukspolitik för medlemsföretagen genom medlemskap i internationella organisationer verksamma inom intresseområdet
 • Ha en god kommunikation med Jordbruksverket och andra offentliga organ i Sverige för att därigenom kunna arbeta för bästa möjliga villkor för medlemsföretagen.

Föreningen värnar om att:

 • Bevaka och agera i sorträttsinnehavarens/-representantens intresse på ett seriöst sätt
 • Åstadkomma en serviceinriktad verksamhet till låg kostnad genom en effektiv administration
 • Ha goda relationer med de jordbrukare och legorensare som omfattas av insamlingssystemet

 

Inloggning sker